REGISTRACIJA Į JUDESIO LABORATORIJĄ

Rugsėjo 14-19 d. Visagine organizuojama judesio laboratorija, kuri apjungs performatyvų meną ir judesio praktikas miesto erdvėje.

Šiuolaikinio šokio atstovės Ula ir Bartė Liagaitės su Visagino gyventojais penkias dienas lavins kūrybinį ir fizinį potencialą, ištvermę, erdvinį suvokimą ir ritminį jautrumą, kuriant penkis Visagino viešąja erdve įkvėptus šokio etiudus. Seminarus sudarys dvi dalys.

Pirmoji, judesio mechanikos nagrinėjimas (1-1,5 val.), bus skirta kitaip pažvelgti į judesį ir skatinti judesio autonomiškumą. Kokie fiziniai procesai leidžia mums judėti? Kodėl taip stipriai skiriasi atlikėjo savęs suvokimas nuo to, kaip jį suvokia žiūrovas? Šioje dalyje siekiama praplėsti atlikėjo užduoties, judesio, žmogaus anatomijos ir erdvės suvokimą. Daug dėmesio skiriama darbui su kūne sukauptomis įtampomis, netinkamais įpročiais judant ir atsipalaidavimu siekiant maksimalaus rezultato dirbant su savo kūnu.

Antroji, judėjimo laboratorija (1-1,5 val.), skirta pažvelgti į judesį kitu kampu. Bus pristatomi skirtingi būdai dirbti su judesiu, norint jį pastebėti ir sekti. Šioje dalyje naudojama improvizacija bei žaidimai skatina atlikėjo savito judesio ir kūno judėjimo analizę – kūnas pristatomas kaip kūrybos įrankis.

Visos laboratorijos metu bus dirbama ties judesio etiudų Visagino viešajai erdvei kūrimu. Rugsėjo 19 d. judesio laboratorijos dalyvių sukurti etiudai bus integruoti į ekskursiją po Visaginą.

Kviečiame registruotis į judesio laboratoriją iki rugsėjo 4 d.: https://forms.gle/bohse6wYCzEN5Jgs9
Kilus klausimams, rašykite el. paštu hello@urbanstories.lt
Naujienos: https://www.facebook.com/events/1252978908381758

Judesio laboratorija yra projekto „(Ne)tipinė architektūra kaip įvykis“ antroji dalis.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Visagino savivaldybė.
Projektą įgyvendina VšĮ „Urbanistinės istorijos“.

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЛАБОРАТОРИИ ДВИЖЕНИЯ
14-19 сентября в Висагинасе пройдет лаборатория движения, включающая в себя искусство перформанса и практики движения в городских пространствах. Представители современного танца Ула и Берта Лягайте, вместе с жителями Висагинаса, будут развивать творческий и физический потенциал, выносливость, пространственное восприятие и чувство ритма, создавая пять танцевальных этюдов, вдохновленных общественными пространствами Висагинаса. Семинары буду состоять из двух частей.

Первая, изучение механики движения (1-1,5 часа в день), направлена на изучение движения и развитие автоматичность движений. Какие физические процессы дают нам возможность двигаться? Почему так сильно различается то, как себя воспринимает исполнитель, от того, как его видят зрители? Это часть стремится расширить восприятия
задачи исполнителя, движения, человеческой анатомии и пространства. Много внимания будет уделяться работе с накопившимся в теле напряжением, неправильными привычками
в движении и расслаблению для достижения максимальных результатов в работе со своим телом.

Вторая часть, лаборатория движения(1-1.5 часа в день), нацелена на то, чтобы взглянуть на движение с другого ракурса. Будут представлены различные способы как работать с движением, желая его заметить и следовать за ним. Используемые в этой части импровизация и игры стимулируют у исполнителя анализ собственного движения и движения тела – тело используется как инструмент для творчества.

Во время лаборатории работа будет направлена на создание этюдов для общественных пространств Висагинаса. 19 сентября этюды, созданные участниками лаборатории движения, будут интегрированы в экскурсию по Висагинасу.

Регистрируйтесь для участия в лаборатории движения до 4 сентября:
https://forms.gle/bohse6wYCzEN5Jgs9

Если возникнут вопросы, пишите на эл. почту hello@urbanstories.lt
Новости: https://www.facebook.com/events/1252978908381758/
Лаборатория движения является второй частью проекта „(Не)типовая
архитектура как событие“.
Проект финансируют Литовский совет по культуре и Висагинское самоуправление.
Проект осуществляет VšĮ „Urbanistinės istorijos“.

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

KARANTINAS

NUO 2020-11-07 IKI 2021-03-31


Mūsų draugai