Visagino kultūros centrui reikalingas

Raštinės administratorius – pareigybės  dydis – 1 etato, 40 val./sav.

Pareigybės paskirtis – Organizuoja darbą Centro raštinėje, spausdina Centro direktoriaus, pavaduotojų teikiamus dokumentų projektus, juos įregistruoja ir perduoda teisės aktų nustatyta tvarka; registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus; rengia darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dokumentus; tvarko jų asmens bylas; rengia Centro dokumentacijos planą; peržiūri gautą korespondenciją, ją registruoja ir perduoda direktoriui pavedimo rezoliucijai įrašyti, įteikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą; tvarko siunčiamuosius Centro dokumentus; kopijuoja direktoriaus, darbuotojų teikiamus dokumentus ir perduoda juos pagal pavedimą; siunčia elektroninius laiškus; priima pareiškėjų prašymus bei išduoda pažymas; tvarko įstaigos archyvą,  konsultuoja Centro darbuotojus dokumentų rengimo klausimais; informuoja direktorių apie dokumentų valdymo būklę; teikia atitinkamas ataskaitas; vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar Centro direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo 2017-01-17 įstatymu Nr. XIII-198, koeficientas 4,30–8,8.

Pareigybės lygis B.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštesnysis arba aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;
 • 2 metų darbo patirtis Raštinės, Biuro administratoriaus, Archyvaro, Sekretoriaus ar joms prilygintinose pareigose;
 • mokėti lietuvių kalbą pagal LR valstybinės kalbos įstatymo numatytus reikalavimus;
 • išmanyti raštvedybos standartus ir taisykles;
 • žinoti tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo, perdavimo, apskaitos, archyvavimo ir saugojimo tvarką;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje;
 • gerai dirbti kompiuteriu MS Windows, MS Office, internetu, turėti darbo su dokumentų valdymo sistemomis ir informacinėmis technologijomis įgūdžių;
 • būti tvarkingu, atsakingu, komunikabiliu, sugebančiu greitai orientuotis situacijose;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais bei išorinėmis institucijomis, Centro steigėju;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, Centro nuostatais.
 • gebėjimas užtikrinti konfidencialumą;
 • rusų ir anglų kalbos pagrindai.

Privalumai:

 • darbo patirtis švietimo arba kultūros įstaigoje.
 • ilgesnė negu 2 metų patirtis darbo patirtis Raštinės, Biuro administratoriaus, Archyvaro, Sekretoriaus, klientų aptarnavimo ar joms prilygintinose pareigose.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus arba jų kopijas:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 4. gyvenimo aprašymą;

Pastaba: galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9 iki 16.30 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:

 1. Pateikti asmeniškai konkurso rengėjui adresu: raštinė, Vilties g. 5, Visaginas.
 2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Vilties g. 5, 31118 Visaginas.
 3. Siųsti elektroninio pašto adresu: sekretore@visaginokultura.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį. Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką.

Išsamesnė informacija telefonu (8 386) 31865 arba el. paštu: sekretore@visaginokultura.lt.

PRETENDENTŲ ATRANKA – pokalbis 2020 m. gruodžio 18 d. 13.00 val.

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

KARANTINAS

NUO 2020-11-07 IKI 2021-01-31


Mūsų draugai