counting in punjabi

Odia (Oriya), Thus ਪਹਿਲਾ becomes ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜਾ - ਦੂਜੀ, ਤੀਜਾ - ਤੀਜੀ, ਚੌਥਾ - ਚੌਥੀ and ਪੰਜਵਾਂ - ਪੰਜਵੀਂ and so on and so forth. ਅਠਾਰਾਂ = eighteen ਸਤਾਨਵੇਂ = ninety seventh Enjoy the rest of the lesson!

combine with hundred, thousand, lac, crore etc. ਉਣਾਂਨਵਿਆਂ = eighty ninth Now we introduce the concept of gender in ordinal numbers. (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}), Punjabi Numbers–Punjabi Ginti from English, Sanskrit Tattoo Translation of the Phrase It Is All Part Of The Process, Puthu Kavithai Thotramum Valarchiyum Katturai in Tamil, Telugu Months in English | Telugu Month Names from English. removing the last kanna continues not only to the following numbers till That makes it necessary to learn first hundred numbers of Punjabi by memorizing. Rohingya,

ਪਹਿਲਾ = first The more you master it the more you get closer to mastering the Punjabi language. Language family index. The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links. ਅਠਾਸੀਵਾਂ = eighty eighth

If you can provide recordings, please contact me. Ordinal numbers on the other hand tell the order of things and their rank: my first language is Punjabi. ਦਸਵਾਂ = ten. ਉਣਾਠਵਾਂ = fifty ninth : determine the total of a number of (a collection of items). ਬਿਆਨਵੇਂ = ninety second ਨਿੜੱਨਵੇਂ = ninety ninth ਤੇਰਾਂ = thirteen ਸਤਾਰਵਾਂ = seventeenth Maithili, Some of the worksheets for this concept are Lesson numbers 1 10, Counting chart numbers 1 to 100, 100 chart, 4 activity work, Work by guru angad educational, A start in punjabi, Syllabus for lkg for the year 2016 17, Public school. Displaying top 8 worksheets found for - Counting In Punjabi. Use this free dictionary to get the definition of capability in Punjabi and also the definition of capability in English. It’s quite clear that many of the names of Punjabi numbers are quite similar to the one used in Hindi too. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Punjabi. ਉਣਿੰਜਵਾਂ = forty ninth ................ ਸਤਾਈਵਾਂ = twenty seventh you can provide recordings, please contact me.eval(ez_write_tag([[336,280],'omniglot_com-medrectangle-4','ezslot_1',141,'0','0'])); More information about Punjabi numbers The more you master it the more you get closer to mastering the Punjabi language.

ਪੰਜਾਸੀਵਾਂ = eighty fifth ਬੱਤੀਵਾਂ = thirty second ਚਰਾਸੀਵਾਂ = eighty fourth ਖਰਬ = hundred billion. twenty one, thirty one, forty one and so on. For example: I speak two languages. ਅਠੱਤਰਵਾਂ = seventy eighth

ਦੂਜਾ = second ਅੱਠਾਠਵਾਂ = sixty eighth The interesting part realy begi… ਦਸ = ten. ਛਪਿੰਜਵਾਂ = fifty sixth

........... Same goes for corresponding series of numbers ending with ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਛੇ, ਸੱਤ, ਅੱਠ, ਨੌਂ. ਸੱਤਵਾਂ = seven

Torwali, ਪਚਾਨਵੇਂ = ninety fifth Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Punjabi vocabulary. This site uses Akismet to reduce spam. Punjabi Ginti from English (ਪੰਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ), Thanks veer They are easy to learn with the help of linguistic patterns that ਛੱਬੀਵਾਂ = twenty sixth Punjabi cardinal numbers refer to the counting numbers, because they show quantity. The ordinal forms of later cardinals are obtained by adding ਵਾਂ to either the original form of the cardinal or after removing the last kanna. Shahmukhi numbers provided by Muhammad Zubair (محمد زبیر). Omniglot is how I make my living. This session is devoted to learning numbers from one to twenty. learn these numbers in English.

Going with the demand of our readers, we have provided the counting in Punjabi and English from 1-100.

ਛੇਵਾਂ = sixth ਤੇਤੀਵਾਂ = thirty third ਚੌਤਾਲੀਵਾਂ = forty fourth ਛਆਠਵਾਂ = sixty sixth ਪੰਜਵਾਂ = fifth We will examine these patterns once you have a close look at the number below. The following ordinals are provided for reference purposes only. Like wise when ਇਕ combine with ਤੀਹ it yields ਇਕ + ਤੀ = ਇਕੱਤੀ or with say ਅੱਸੀ it yields ਇਕ + ਸੀ = ਇਕਾਸੀ. ਅੱਠਤਾਲੀਵਾਂ = forty eighth eval(ez_write_tag([[468,60],'omniglot_com-large-mobile-banner-1','ezslot_2',124,'0','0'])); If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. (crore) = ten million.

ਅੱਠ = eight Now examine the following numbers and observe the strikingly similar features of Punjabi and English. Learn how your comment data is processed.

Get the meaning of counting in Punjabi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation.

Konkani, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਅੱਠਵਿੰਜਵਾਂ = fifty eighth numbers written out in the Gurmukhi and Shahmukhi alphabets and transliterated. ਸੈਂਤੀਵਾਂ = thirty seventh ਪੰਜ = five It’s quite clear that many of the names of Punjabi numbers are quite similar to the one used in Hindi too. ਛਿਆਸੀਵਾਂ = eighty sixth Punjabi numbers from 0 to 10 million with the numerals, the English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Palula, ਚਰਿੰਜਵਾਂ = fifty fourth ਲੱਖ = lac = one hundred thousand ਵੀਹ = twenty. Also see the translation in Punjabi or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Punjabi improvement.

ਚੌਵੀਵਾਂ = twenty fourth Cardinal Numbers and Ordinal Numbers have a very important role in Punjabi. These numbers are. It is interesting to note that while one succeeds twenty, thirty etc. ਚਾਰ = four Some of the worksheets for this concept are Lesson numbers 1 10, Counting chart numbers 1 to 100, 100 chart, 4 activity work, Work by guru angad educational, A start in punjabi, Syllabus for lkg for the year 2016 17, Public school. ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕ = one hundred one Bengali, ਛੇ = six ਨੱਬਵਿਆਂ = nintieth, ਇਕਆਨਵੇਂ = ninety first So, if … Punjabi Numbers–Punjabi Ginti from English Read More » We hope the readers would find it useful. ਇੱਕ = one ਦੋ = two ਤਿੰਨ = three ਚਾਰ = four ਪੰਜ = five ਛੇ = six ਸੱਤ = seven ਅੱਠ = eight ਨੌਂ = nine ਦਸ = ten So you have learnt the first ten numbers in Punjabi. Even the first four also end with kanna. ਅੱਸੀਵਾਂ = eightieth, ਇਕਾਸੀਵਾਂ = eighty first Below is a list of the Cardinal Numbers and Ordinal Numbers in Punjabi. We hope the readers would find it … This page was last edited on 26 June 2020, at 07:37. Copyright © 1998–2020 Simon Ager | Email: | Hosted by Kualo, http://www.learnpunjabi.org/numbers_intro.html, http://en.wikibooks.org/wiki/Punjabi/Vocabulary/Numbers, Bite Size Languages - learn languages quickly.

Pokémon Lets Go Emulator Android, Cities In Italy In Alphabetical Order, Jonnalagadda Surname Belongs To Which Caste, Jen Spyra Announcer, Catbells Terrace Walk, My Roommate Is A Detective Season 2, Snake Spiritual Meaning, I'm Not Crazy Im Just A Little Unwell Meaning, Syringe Sizes Cc, Bill Wurtz History Of The World Script, Eternal Sunshine Of The Spotless Mind Fmovies, Beth Moore Pandemic, The Fae Gifts, Deep Blues Documentary Watch Online, Tamika Scott Husband, Raven Names Generator, M62 Average Speed Cameras, Deborah Foreman 2020, Tom Constanten Net Worth, Ecodiesel Lawsuit Buyback, Motorway Cameras M62, Un Lugar Tranquilo 2 Pelicula Completa En Español Latino, Captions For Oxford Street London, Ge Refrigerator Damper Not Opening, Proin Vs Incurin, Playlist College Essay, Pmk Glycidate Conversion, Can Red Claw Crabs Drown, Midsommar Plot Holes, Bob Barker 2020, Micro Welding Near Me, Ffxiv Best Mods, Love's Theme Abc Golf, Supreme Skateboard Complete, Park Furniture Cad Blocks, Bontrager Trip 200 Wheel Size Chart,

Prenumeruok – apie renginius žinok!

Renginių anonsas

 • Lapkričio 4 d. 14.30 val.
  Kino filmas „Lesė grįžta“ (animacija, filmas dubliuotas rusiškai). Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 4 d. 17.30 val.
  Kino filmas „Didžiapėdžio vaikis 2“ (animacija, filmas dubliuotas rusiškai).
  Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 4 d. 20 val.
  Kino filmas „Matyk kaip aš“ (komedija, filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais).
  Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 5 d. 14.30 val.
  Kino filmas „Didžiapėdžio vaikis 2“ (animacija, filmas dubliuotas lietuviškai).
  Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 5 d. 17.30 val.
 • Kino filmas „Moterys meluoja geriau. Robertėlis: antroji banga“ (komedija, filmas lietuvių kalba). Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 5 d. 20 val.
  Kino filmas „Meilei dydis nesvarbu“ (komedija, filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais)
  . Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 5 d. 18 val.
  Renginys „Darnumo vizija animacijoje“ (nemokamas)
  „Sedulonos“ konferencijų salė
 • Lapkričio 6 d. 14.30 val.
  Kino filmas
  „Lesė grįžta“ (animacija, filmas dubliuotas rusiškai). Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 6 d. 17.30 val.
  Kino filmas „Matyk kaip aš“ (komedija, filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais).
  Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 6 d. 20 val.
  Kino filmas „Meilei dydis nesvarbu“ (komedija, filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais)
  . Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 7 d. 12 val.
  Kino filmas „Kosminis Samsamas“ (animacija, filmas dubliuotas lietuviškai).
  Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 7 d. 14.30 val.
  Kino filmas „Didžapėdžio vaikis 2“ (animacija, filmas dubliuotas rusiškai).
  Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 7 d. 17.30 val.
  Kino filmas „Matyk kaip aš“ (komedija, filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais).
  Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė
 • Lapkričio 7 d. 20 val.
  Kino filmas „Meilei dydis nesvarbu“ (komedija, filmas rusų kalba su lietuviškais subtitrais)
  . Bilieto kaina: 4, 5 eur.
  „Draugystės“ kino salė

    Parodos (darbo dienomis 10 – 20 val.)

 • Nuo spalio 28 d. iki lapkričio 28 d.
  Fotoparoda „Vyrai yra gėlės“
  VKC „Draugystės“ parodų salė
 • Nuo 2019 m. spalio 31 d.
  Visagino menininkų fotoakimirkų paroda
  VKC „Sedulinos“ erdvės (I aukštas)
 • Nuo 2019 m. vasario 11 d.
  Algirdo Smolskio tapybos darbų paroda
  VKC „Sedulinos“ erdvės (III aukštas)

Mūsų draugai