Naujienos Kontaktai Apie mus Rezidencija Erdvės
Facebook Instagram

2023-05-09

IEŠKOME: Kultūrinių renginių koordinatorius (-ė) ir organizatorius (-ė) | Ūkio padalinio vadovas (-ė)

Kultūrinių renginių koordinatorius (-ė) ir organizatorius (-ė), pareigybės dydis
– 1 etatas, 40 val./sav.

Kultūrinių renginių koordinatorius (-ė) ir organizatorius (-ė), pareigybės dydis
– 1 etatas, 40 val./sav.

Kultūrinių renginių koordinatorės (-iaus) ir organizatorės (-iaus) pareigas einanti (-s)
darbuotoja (-s) vykdo šias funkcijas:
1.1. Koordinuoja ir organizuoja įvairius Visagino kultūros centro renginius, festivalius, konkursus,
mokomąsias ir kito pobūdžio kultūrines veiklas (toliau – kultūros projektai):
1.1.1. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese, susijusiame su VKC
veiklomis, rengia kultūros projektų koncepcijas;
1.1.2. užsiima kultūros projektų įgyvendinimui reikalingų lėšų paieška, seka aktualių finansavimo
šaltinių veiklas, užsiima paraiškų rašymu ir projektų įgyvendinimu;
1.1.3. derina veiksmus su kitais komandos nariais, laiku pateikia informaciją reikalingą renginio
komunikacijai bei techniniam įgyvendinimui;
1.1.4. derina sąlygas su atlikėjais ir / ar jų vadybininkais, kuria ir palaiko ryšius su įvairiomis
kultūros ir meno organizacijomis;
1.1.5. koordinuoja su kultūros projektų įgyvendinimu susijusią logistiką;
1.1.6. organizuoja personalo darbą kultūros projektų metu;
1.1.7. komunikuoja su tikslinėmis kultūros projektų dalyvių ar žiūrovų grupėmis;
1.1.8. užsiima daliniu įgyvendinamų kultūros projektų administravimu – derina renginių leidimus,
inicijuoja reikalingus viešuosius pirkimus, rengia sąmatas, ataskaitas bei kitus su kultūros
projektų įgyvendinimu susijusius veiklos dokumentus;
1.1.9. sprendžia įvairias kultūros projektų įgyvendinimo metu kilusias problemas.
1.2. Esant reikalui užsiima dalykinių VKC svečių priėmimu, jų patirties vadyba, reprezentuoja
VKC, prireikus veda kultūros renginius.
1.3. Analizuoja ir sistemina informaciją, su kuria dirba, teikia siūlymus dėl procesų tobulinimo.
1.4. Teikia informaciją, reikalingą biudžeto planavimui.
1.5. Dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Visagino savivaldybės tarybos
sprendimais bei Kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką nustatančiais dokumentais,
Kultūros centro nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
1.6. Vykdo kitus nenuolatinius Kultūros centro direktoriaus pavedimus.

2. Darbuotoja (-s) , einanti (-s) Kultūrinių renginių koordinatorės (-iaus) ir organizatorės (-
iaus) pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu
išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam
prilygintu išsilavinimu.
2.2. Valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
2.3. Mokėti kalbėti ir rašyti rusų ir / arba anglų kalbomis.
2.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
2.5. Išmanyti valstybės kultūros politiką, teisinius jos aspektus.
2.6. Mokėti dirbti kompiuteriu.
2.7. Mokėti praktikoje taikyti dokumentų rengimo taisykles.
2.8. Gebėti užtikrinti konfidencialumą.

Pretendentų į Kultūrinių renginių koordinatorės (-iaus) ir organizatorės (-iaus) pareigas
privalumai:
3.1. Veiklos kultūros srityje patirtis.
3.2. Domėjimasis mėgėjų ir/arba profesionaliaisiais menais, bendrųjų laisvalaikio organizavimo
dėsningumų išmanymas.
3.3. Žinios apie Visagino kultūros istoriją.
3.4. Gebėjimas dirbti komandoje, konstruktyvumas.
3.5. Žingeidumas ir ryžtas dirbti su naujoviškais, nacionalinio masto, tarptautiniais projektais.
3.6. Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
3.7. Profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimų žinojimas, komunikabilumas, iniciatyvumas,
kūrybingumas, pareigingumas.
3.8. Kitų užsienio kalbų žinojimas.
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis 2022 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1559, koeficientas 6,15-6,6.


Pareigybės lygis A2.


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus arba jų kopijas:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

išsamų gyvenimo aprašymą.

Pastaba: galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, pirmadienį - ketvirtadienį nuo 9 iki 16.30 val., penktadienį nuo 9 iki 15.30 val. Dokumentai priimami iki 2023-05-23 12.00 val.


Galimi dokumentų pateikimo variantai:

Pateikti asmeniškai konkurso rengėjui adresu: raštinė, Vilties g. 5, Visaginas.

Siųsti paštu – registruotu laišku: Vilties g. 5, 31118 Visaginas.

Siųsti elektroninio pašto adresu: sekretore@visaginokultura.lt.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus
informuojami ir kviečiami į pokalbį. Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie
atrankos vykdymo vietą ir laiką.
Išsamesnė informacija telefonu (8 386) 31865 arba el. paštu: sekretore@visaginokultura.lt .

PRETENDENTŲ ATRANKA – pokalbis 2023 m. gegužės 25 d. 13.00 val. Visagino kultūros
centro „Sedulinos“ pastato Aktų salėje.

Ūkio padalinio vadovo pareigos:

Darbo sutarties  rūšis – neterminuota (1 pareigybė).
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis 2022 m. lapkričio 24 d. Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo ir komisijų narių
atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1559, koeficientas 8-8,4.
Pareigybės lygis – A2.
Pareigybės dydis – 1 etatas, 40 val./sav.


Ūkio padalinio vadovo funkcijos:
Ūkio padalinio vadovo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Visagino kultūros centro
šilumos, elektros ūkio, pastatų techninę priežiūrą, eksploataciją ir remontą, materialiųjų vertybių
apskaitą, techninio personalo darbą, koordinuoti civilinės, darbo ir priešgaisrinės saugos priemonių
vykdymą, rūpintis įstaigos materialiniais ištekliais, patalpų ir kultūrinių renginių vietų paruošimo
darbais.


Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:
Mokėti valstybinę lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo
reikalavimus.
Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ekonomisto, inžinieriaus – privalumas).
Išmanyti kultūros centro veiklos pobūdį ir specifiką.
Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos ūkinę
veiklą, darbo santykius.
Išmanyti įstatymų, teisinių norminių aktų ir kitų privalomų dokumentų reikalavimus
materialinių vertybių apskaitos srityje, išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą
reglamentuojančius dokumentus, reglamentuotus Lietuvos Respublikos įstatymuose,
Vyriausybės nutarimuose, ir kituose teisės aktuose, saugos darbe, priešgaisrinės saugos
dokumentuose.
Mokėti gerai dirbti kompiuteriu, naudotis internetu.
Būti nepriekaištingos reputacijos.


Privalumai:

Vadybinio/administracinio darbo patirtis;
Viešųjų pirkimų vykdymo praktika;
Įstaigos raštvedybos reikalavimų išmanymas;
Priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
Darbų saugos pažymėjimas;
Civilinės saugos pažymėjimas;
Vairuotojo pažymėjimas.

Gebėjimas dirbti komandoje.
Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).


Pretendentai privalo pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas Nr. 1);
Užpildyti pretendento anketą (priedas Nr. 2);
Gyvenimo aprašymą (CV);
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
Lietuvių kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą (jei reikia);

Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo gebėjimus ir
dalykines savybes.
Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentus pretendentai teikia elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo
informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login
) iki 2023 m. gegužės 24 d. Planuojama pokalbio data – gegužės 30 d. 13.00 val. Visagino kultūros centro renginių salėje „Sedulina“ (Vilties g. 5)


Išsamesnė informacija apie konkursą tel.: (8 386) 31 865, el. p. sekretore@visaginokultura.lt .

Kitos naujienos