Naujienos Kontaktai Apie mus Rezidencija Erdvės
Facebook Instagram

2022-12-28

Visagino kultūros centrui reikalingi komunikacijos specialistai

Visagino kultūros centrui reikalingi komunikacijos specialistai – komunikacijos koordinatorė (-ius) (pareigybės dydis – 0,5 etato, 20 val./sav.) ir vizualinės komunikacijos specialistė (-as) (pareigybės dydis – 0,5 etato, 20 val./sav.).

PRIEDAI ATSISIUNTIMUI

Visagino kultūros centrui reikalingi komunikacijos specialistai – komunikacijos koordinatorė (-ius) (pareigybės dydis – 0,5 etato, 20 val./sav.) ir vizualinės komunikacijos specialistė (-as) (pareigybės dydis – 0,5 etato, 20 val./sav.).

1. Komunikacijos koordinatorė (-ius), pareigybės dydis – 0,5 etato, 20 val./sav.

1.1. Komunikacijos koordinatorės (-iaus) pareigas einanti (-s) darbuotoja (-s) vykdo šias funkcijas:
1.1.1. rengia Visagino kultūros centro (toliau - VKC) renginių ir projektų viešinimo planus, kuriais vadovaujantis organizuoja ir koordinuoja išorinę komunikaciją įvairioms tikslinėms grupėms ir įvairiais kanalais;
1.1.2. inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja su VKC veiklos viešinimu susijusius renginius, spaudos konferencijas, interviu su žiniasklaidos atstovais, teikia atsakymus ir rengia komentarus žiniasklaidai;
1.1.3. rengia pranešimus vietinei, regioninei, nacionalinei ir, esant poreikiui, užsienio spaudai lietuvių, rusų ir/arba anglų kalbomis;
1.1.4. užtikrina sklandų VKC informacijos atnaujinimą interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, informaciniuose leidiniuose, kitų institucijų tinklapiuose;
1.1.5. koordinuoja įstaigos komunikaciją socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, Youtube), kuria įtraukų ir patrauklų turinį;
1.1.6. administruoja VKC naudojamą bilietų platinimo sistemą (įveda informaciją, paskelbia renginius);
1.1.7. kartu su Vizualinės komunikacijos specialistu (-e) formuoja VKC įvaizdį;
1.1.8. palaiko ryšius su esamais ir užmezga ryšius su naujais informaciniais partneriais (institucijomis, organizacijomis, žiniasklaidos priemonėmis ir kt.), keičiasi su jais aktualia informacija apie VKC veiklas;
1.1.9. konsultuoja savo kuruojamos srities klausimais VKC vadovybę, vadybininkus (-es) ir skyriaus vadovus (-es), betarpiškai bendradarbiauja su Vizualinės komunikacijos specialistu (-e);
1.1.10. rengia su kuruojama sritimi susijusių viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektus (spausdinimo, reklamos, fotografavimo, filmavimo ir pan. Paslaugos);
1.1.11. tiria VKC veiklos efektyvumą (lankomumo analizė, lankytojų nuomonės apklausos, komunikacijos veiklų įgyvendinimo analizė ir pan.);
1.1.12. generuoja ir realizuoja idėjas, dalyvauja kūrybiniame procese, susijusiame su VKC veiklų viešinimu ir įvaizdžio formavimu;
1.1.13. teikia su komunikacija susijusias renginių ir projektų ataskaitas;
1.1.14. teikia informaciją, reikalingą biudžeto planavimui.

1.2. Darbuotoja (-s) , einanti (-s) Komunikacijos koordinatorės (-iaus) pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu komunikacijos srityje;
1.2.2. sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba, dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.2.3. mokėti kalbėti ir rašyti rusų bei anglų kalbomis;
1.2.4. išmanyti šiuolaikines viešinimo tendencijas, komunikacijos priemones ir kanalus;
1.2.5. turėti kultūrinio–komunikacinio darbo ir tekstų rengimo patirties;
1.2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

1.3. Pretendentų į Komunikacijos koordinatorės (-iaus) pareigas privalumai:
1.3.1. darbo arba gyvenimo užsienyje patirtis;
1.3.2. veiklos kultūros srityje patirtis;
1.3.3. gebėjimas dirbti komandoje;
1.3.4. gebėjimas užtikrinti konfidencialumą;
1.3.5. žingeidumas ir ryžtas dirbti su naujoviškais, nacionalinio masto, tarptautiniais projektais.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis 2022 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10,11,14 straipsnių ir 1,2,3,4,5 priedų pakeitimo įstatymu,  koeficientas 6-13. Pareigybės lygis A2.

2. Vizualinės komunikacijos specialistė (-as), pareigybės dydis – 0,5 etato, 20 val./sav.

2.1. Vizualinės komunikacijos specialistės (-o) pareigas einanti (-s) darbuotoja (-s) vykdo šias funkcijas:
2.1.1. rengia (maketuoja arba prižiūri maketavimą) ir pateikia Visagino kultūros centro (toliau - VKC) veiklų vizualinę medžiagą (afišas, lankstinukus, lipdukus, kvietimus ir kt.) spaudai;
2.1.2. rengia (maketuoja) vizualinę medžiagą VKC veiklų viešinimui internetinėje erdvėje;
2.1.3. kartu su VKC komunikacijos koordinatoriumi (-e) administruoja įstaigos socialinių medijų profilius (Facebook, Instagram, Youtube);
2.1.4. kaupia ir saugo VKC kultūrinės veiklos fotografijų ir video medžiagos archyvą;
2.1.5. formuoja vieningą VKC vizualinį identitetą ir rengia įstaigos prekės ženklo knygą (angl. style guide);
2.1.6. užtikrina tinkamą VKC logotipo naudojimą ir vizualinio identiteto atitikimą bendradarbiavimo atveju, kuomet vizualinę medžiagą rengia partneriai;
2.1.7. administruoja VKC interneto svetainę;
2.1.8. bendradarbiauja su VKC Komunikacijos koordinatoriumi (-e), dalyvauja VKC renginių ir projektų viešinimo planų sudaryme, kuriais, koordinuojant Komunikacijos koordinatoriui (-ei), vadovaujasi savo veikloje;
2.1.9. savo srities klausimais konsultuoja kolegas, teikia pasiūlymus inovatyvioms vizualinės komunikacijos formoms ir eksponavimo priemonėms diegti;
2.1.10. rengia su kuruojamomis veiklos sritimis susijusių viešųjų pirkimų techninių specifikacijų projektus (spausdinimo, reklamos, fotografavimo, filmavimo ir pan. paslaugos);
2.1.11. teikia informaciją, reikalingą biudžeto planavimui.

2.2. Darbuotojas, einantis vizualinės komunikacijos specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu meno, dizaino ar komunikacijos srityse. Jei formalaus profesinio išsilavinimo šiose srityse nėra, būtina pateikti darbų pavyzdžius (portfolio);
2.2.2. be lietuvių kalbos mokėti anglų ir/ar rusų kalbą;
2.2.3. išmanyti rastrinės ir vektorinės grafikos redagavimo programinę įrangą (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign ar analogišką);
2.2.4. turėti dizaino darbų paruošimo spaudai patirties;
2.2.5. išmanyti skaitmeninės komunikacijos kampanijų koordinavimą, socialinių tinklų, interneto svetainių priežiūrą ir administravimą;
2.2.6.  išmanyti ir domėtis šiuolaikinės vizualinės komunikacijos tendencijomis.

2.3. Pretendentų į Vizualinės komunikacijos specialistės (-o) pareigas privalumai:
2.3.1. vaizdo įrašų ir fotografijų redagavimas;
2.3.2. UX/UI dizaino išmanymas;
2.3.3. turėti darbų pavyzdžių;
2.3.4. darbo arba gyvenimo užsienyje patirtis;
2.3.5. veiklos kultūros srityje patirtis;
2.3.6. gebėjimas dirbti komandoje;
2.3.7. gebėjimas užtikrinti konfidencialumą;
2.3.8. žingeidumas ir ryžtas dirbti su naujoviškais, nacionalinio masto, tarptautiniais projektais.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis 2022 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 10,11,14 straipsnių ir 1,2,3,4,5 priedų pakeitimo įstatymu,  koeficientas 6-13. Pareigybės lygis A2.

____________________________

Atkreipiame dėmesį, kad: 
1. Komunikacijos koordinatorės (-iaus) ir Vizualinės komunikacijos specialistės (-o) pareigas einančios (-tys) darbuotojos (-ai) galės dirbti lanksčiu hibridiniu modeliu (derinamas nuotolinis darbas ir darbas ofise).
2. Tas pats asmuo gali pretenduoti ir į Komunikacijos koordinatorės (-iaus) ir į Vizualinės komunikacijos specialistės (-o) pareigas. Galimas variantas, kad abi pareigas eitų tas pats asmuo.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus arba jų kopijas:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. išsamų gyvenimo aprašymą.

Pastaba: galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis kasdien nuo 9 iki 16.30 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai:
1. Pateikti asmeniškai konkurso rengėjui adresu: raštinė, Vilties g. 5, Visaginas.
2. Siųsti paštu – registruotu laišku: Vilties g. 5, 31118 Visaginas.
3. Siųsti elektroninio pašto adresu: sekretore@visaginokultura.lt.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį. Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką.

Išsamesnė informacija telefonu (8 386) 31865 arba el. paštu: sekretore@visaginokultura.lt.

PRETENDENTŲ ATRANKA – pokalbis 2023 m. sausio 12 d. 12.00 val. Visagino kultūros centro „Sedulinos“ pastato Konferencijų salėje (Vilties g. 5).


Kitos naujienos